השגחה על מאכלים בסביבת אינם יהודים

כל המאכלים שנמצאים ללא השגחת יהודי, אם הם מאכלים שאם יחליפו אותם אז עלול היהודי להיכשל באיסור תורה, כגון אם יחליפו בשר כשר בבשר לא כשר, או יין כשר ביין נסך, אין להשאירם ללא השגחה או לשלוח אותם על ידי גוים אלא אם כן יש שתי חותמות כך שאי אפשר יהיה לזייף. אך מי ששולח

יין שמזג גוי

בימי קדם נהגו עובדי עבודה זרה להקריב יין לפני האלילים שלהם, ויין זה נקרא יין נסך, והוא אסור מהתורה בהנאה וכל שכן שאסור לשתותו. חכמים גזרו על כל יין שנגע בו גוי שיהיה דינו כמו יין נסך וזאת כדי למנוע ממסיבות שכרות וקירוב מדומה. לכן, כל  יין שנגע בו אינו יהודי, או אפילו לא נגע,