נשים בראש חודש

ראשי חדשים היו אמורים להיות מעין ימים טובים, שהרי יש בהן קדושה יתרה והיו מקריבים בהם קרבן נוסף בזמן שבית המקדש קיים, וכן רואים בספרי הנביאים שהיו נוהגים לעשות סעודות מיוחדות וכו' אלא כשחטאו בני ישראל ועשו את עגל הזהב, הפסידו את המעלה הגדולה של ראש חודש. אמנם הנשים שלא חטאו בחטא העגל, שייכות יותר

התחלת סעודה לפני חשיכה

מי שהתחילה לאכול סעודה ביום ראש חודש כשעדיין היה יום, ובינתיים הסתיים היום שקעה החמה ויצאו הכוכבים, מזכירה "יעלה ויבוא" של ראש חודש בברכת המזון למרות שכבר הסתיים ראש חודש, כי אנו הולכים לפי תחילת הסעודה, וכן הדין בסעודה שלישית ומוצאי שבת. לגבי חנוכה ופורים יש פוסקים שכתבו ששם לא הולכים לפי תחילת הסעודה כי